Valori expresive ale părților de vorbire

Substantivul – parte de vorbire care, denumind obiecte, creează, în general, imagini.

 • participă la constituirea:
  • epitetelor (ex: pădurea de aramă)
  • personificărilor (ex: voioşia pădurii)
  • metaforelor (ex: soarele iubirii)
  • hiperbolelor (ex: „Şi vodă-i un munte” -G. Coşbuc)
  • comparaţiilor (ex: „O lumină cât un sâmbure de mac” – M. Eminescu)
 • folosit în alcătuirea textelor de maximă concentrare (titluri, reclame etc.)
 • regăsibil în texte memorialistice, reportaje de călătorie, în stilul jurnalistic, îndescrieri
 • se utilizează în construirea câmpurilor semantice
 • vocativele au valoare accentuat afectivă putând exprima: duioșie, mirare,

  admirație, dezgust, exasperare, vehemență. Un sens exprimat este și cel peiorativ: „Măgarule!” sau notă a limbajului de mahala: „Soro!”, „Țațo!”.

  Adjectivul

 • parte de vorbire, care denumind însuşiri ale obiectelor
 • explicitează încărcătura afectivă: „câmpia tăcută”
 • creează, în general, imagini (vizuale, auditive, motorii etc.).
 • intră în componența unor figuri de stil: epitet („culoare trandafirie”), antiteză („bun/ rău”) etc.
 • este folosit, de obicei, în descrieri, alături de substantiv
 • poate dezvolta serii sinonimice: „câmpie veștedă, brumărie, înfrigurată.”
 • valoarea lui stilistică este dată şi de formele superlativului absolut, obţinute cu mijloace afective: Ex: Era frumoasă-frumoasă / frumoasa frumoaselor! Era frrumoasă / frumoaaasă! Ce frumoasă erai! Era dată naibii de frumoasă / frumoasă foc. Era o preafrumoasă fată etc.
 • valoare expresivă au şi locuţiunile adjectivale precum: din topor (necioplit), de nimic (netrebnic, josnic), de căpetenie (fundamental, esenţial), într-o ureche (nebun), cu stea înfrunte (excepţional, deosebit) etc.
 • creează expresivitate și adjectivele cu valoare diminutivală: mititică, frumușel
 • unele adjective creează subiectivitate: prostuț, tărișor
 • substantivizarea adjectivelor (prezentă adesea în proverbe) le amplifică sensul: „Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubește.”
 • prin inversiune i se poate conferi valoarea de superlativ absolut: „Dragu-mi era satul nostru …” (I. Creangă)- satul îmi era foarte drag.

 Pronumele

 • generează construcţii afective precum:
  • dativul etic („Vor să mi te-omoare” -Mioriţa)
  • dativul posesiv („Dară ochiu-nchis afară, înăuntru-i se deşteaptă” – M. Eminescu)
 • stilul ceremonios rezultat din utilizarea pronumelor de politeţe („Dumnealui Ioniţă comisul avea o pungă destul de grea în chimir.” – M. Sadoveanu)
 • expresii pronominale: care mai de care, nu ştiu care, nu ştiu cine, care pe care, te miri cine etc.
 • are de obicei și funcții individualizatoare („Ea trebui de el în somn/ aminte să-și aducă”- M. Eminescu)
 • poate fi utilizat cu rol diferențiator: „lumina mea”/ „lumina altora”
 • construiesc subiectivism prin utilizarea persoanei I și a II-a
 • „noi” poate exprima o amprentă colectivă în lirica declamatorie, retorică: „Iară noi, noi epigonii… ”- M. Eminescu
 • reflexivul folosit la persoana I poate dramatiza sau hiperboliza: „mă-ntunec” (Eminescu)
 • posesivele pot sugera solidarizarea: „Cântarea pătimirii noastre” (Goga)
 • pot avea statut peiorativ prin articularea formelor populare: un ăla, pe aia etc. sau a celor negative: un nimeni

 

Verbul. Rolul de predicat face ca verbul să fie partea de vorbire cea mai importantă în cadrul comunicării.

 • Este folosit, cu precădere, în naraţiune, pentru posibilitatea de a sugera mişcarea, dinamismul, agitaţia, frământarea, iureşul etc.
 • Verbul ajută la constituirea diferitelor figuri de stil:
  • repetiţia – Ex: „De-atâtea nopţi aud plouând Aud materia plângând…” (G. Bacovia)
  • enumeraţia- Ex: „A cunoaşte, a iubi, înc-o dată iar şi iară…” (L. Blaga) ◦
  • Exprimă:
   • indicativul (merge; trecea; văzuse etc.): acţiuni reale, certe
   • conjunctivul (să arate etc.): acţiuni realizabile, posibile, ipotetice
   • condiţional-optativul (aş începe etc.): acţiuni dorite, puternic subiective,
   • imperativul (Scrie! Poftiţi!): acţiuni privite ca îndemn, rugăminte, amenințare, sfat, încurajare, ironie, specific oralității, accentuează valoarea afectivă în combinație cu vocativul și interjecțiile, în vorbirea populară insinuează detașare: „Ei, apoi? Lasă-te în seama lor …‖ (Creangă), este prezent și în proverbe și zicători: „Dă-i cu cinstea, să piară rușinea.‖, dramatizează acțiunea: „Aide, ieși!” (Caragiale) –
   • gerunziul (urmând etc.): acţiuni în desfăşurare, continuitatea, prelungirea unei acțiuni, este un mod dinamic, cu proprietatea de a concentra mesajul: „Din ochi lăcrimând, Pe câmpii alergând …” (Miorița), folosite în succesiune pun accent pe mișcarea prelungită, sugerând zbucium, tensiune, emoție intensă: „Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se ….” (N. Stănescu), la final de vers au muzicalitate de bocet: „Aud materia plângând …” (Bacovia)-
   • infinitivul (a şti etc.): numele acţiunii, ton sentențios: „A fi om e lucru mare‖, enunțuri lapidare adresate tuturor: „A nu se călca iarba”, impersonalitate: „Probabilitatea de a ilustra ….”, condensează esența unor conținuturi: „A fi sau a nu fi…” (Shakespeare) 
   • participiul: poate oferi concretețe temporală: „Un chip de-a pururi adorat …” (Eminescu), precedată de prepoziții acțiunea denumită poate primi statut de permanență: „Ieși Zamfira-n mers isteț…” (Coșbuc)
  • Verbele onomatopeice oferă şi ele sugestii sonore sau de mişcare.
  • Prezentul etern sau istoric capătă valoare stilistică, cititorul asistă la evenimente ce se desfășoară sub ochii lui; când adevărurile sunt general valabile apare prezentul etern: „Vreme trece, vreme vine” (Eminescu) sau în componența zicătorilor: „Cine se trezește de dimineață …”, prezentul descriptiv conferă valoare durativă peisajelor: „Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă.” (Alecsandri), prezentul narativ conferă autenticitate, prezentul atemporal, întrebuințat în stilul științific: „Substantivul este partea de vorbire…”
 •  Timpuri:
  • perfectul simplul şi imperfectul sunt timpuri narative. Imperfectul: acțiune durativă, nedeterminată, repetată în trecut: „Dormeau adânc sicriele de plumb…” (Bacovia), în poezia populară sugerează apropierea de mitic, legendar: „Vreme multă nu trecea/ Și pe Toma-l ajungea…” (Toma Alimoș), în stilul colocvial indică ezitare, regret, imprecizie: „doream să-ți comunic…”, uneori poate impune politețea: „Mă întrebam dacă puteți …”
  • Perfectul simplu: dinamizează și precipită exprimând o acțiune încheiată înainte de momentul vorbirii
  • perfectul compus: acțiuni trecute și finalizate într-un timp nedeterminat care poate fi mai apropiat sau mai îndepărtat de prezent, are funcție evocatoare
  •  mai mult ca perfectul: acțiune finalizată în trecut, înaintea alteia trecute, folosit cu precădere în narațiunile istorice, poate ilustra cauzalitatea acțiunii care îi urmează
  • viitorul: timp deschis oricărui moment după prezent, poate sugera proiecte, visuri, intenții, uneori e un timp al indeciziei în cadrul interogațiilor retorice, formele populare conferă stilului o notă intimă familială
  • Imperfectul: e un timp narativ și indică o acțiune neterminată sau repetată în trecut, utilizat mult în poezia populară indicând apropierea de timpul mitic, primordial, poate indica ezitarea, regretul, indecizia, temerea

 Articolul:

 • uneori lipsa de articulare poate exprima permanență, indispensabilitate („Peste vârfuri rece lună….”- M. Eminescu)
 • articularea substantivelor comune creează arhaicitate: faptele Bălcescului
 • articolul nehotărât poate conferi valoare depreciativă: Un ăla!

  Adverbul:

 • poate ilustra indeterminarea: așa și-așa, delimitare spațială și temporală: devreme, acolo, aprobare, mirare, îndoială, surpriza, conferă substanțialitate verbelor pe care le determină
 • superlativ afectiv al adverbului: beat tun, îndrăgostit lulea, supărat foc
 • superlativul absolut e folosit mai des în stilul colocvial: teribil de …., fantastic de…, nemaipomenit de …. prin diminutivare se obține o notă de voioșie, grație, gingășie, afectivitate: încetișor, fuguța

Prepoziția:

 • folosită cu sens conectiv intrapropozițional
 • „de pe la”- imprecizia
 • învăț în Goga, dă la crap, sub tratament- inovație lingvistică prepozițiile arhaice sunt prezente în texte religioase sau arhaice: pre noi, dintru, întru

Conjuncția

 • element relațional în frază și în propoziție
 • elipsa unei conjuncții (asindet) conferă dinamism
 • suplimentarea conjuncției (polisindetul) conferă individualitate fiecăruia dintre

  termeni: „și tare-i târziu …./ și n-am mai murit.” (Bacovia)

 • „și” narativ- face legătura dintre secvențe: „Și el e emirul…” (Macedonski)
 • „ba”, frecventă în limbajul popular sugerează povara, repetabilitatea
 • „nici” repetat are sens privativ
 • „ci”- intensitate adversativă

 Interjecția:

 • are o încărcătură afectivă maximă
 • caracterul ei este unul concret senzorial
 • pot exprima: dezorientare, buimăceală, regret, nemulțumire, durere, dispreț, ironie, plictiseală, surpriză, bucurie, încântare, entuziasm, speranță, orgoliu, admirație, mustrare

 Numeralul:

 • are valoare simbolică în basme și în literatura fantastică: 4 punctele cardinale și anotimpurile, 3- Trinitate sau simbolul familiei, 7- simbolul perfecțiunii creației, 12- simbol al lunilor anului și al apostolilor. Ele au un rol magic și ritualic.
 • Pot fi expresive în cadrul unor unități frazeologice: cu ochii-n patru, scurt pe doi
 • poate indica unicitatea: „Și era una la părinți …” (M. Eminescu)

Bibliografie:

Puşcaş, Felicia, Comunicarea, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p. 225