Niveluri ale textului literar

Niveluri ale receptării textelor orale si scrise1

 •  nivelul fonetic – pronunția corectă/ incorectă a cuvintelor, hiat, diftong, triftong,
  accentul, cacofonia, hipercorectitudinea, ton, pauză, intonaţie.
 •  nivelul lexico- semantic – legat se sensul cuvintelor (propriu, figurat, sinonime,
  antonime, etc.; mijloace de îmbogățire a vocabularului, locuţiuni şi expresii, câmpuri și
  familii lexicale)
 •  nivelul morfologic – observarea părților de vorbire prezente în text (substantive,
  adjective, verbe) și a rolului lor, elemente de acord gramatical, elemente de relație
  (prep., conj.), mărci ale subiectivității autorului
 •  nivelul sintactic – face referire la relațiile între cuvinte, la construcții specifice
  (exclamative, interogative, anacolut), topică, paranteze, elipse, apoziții etc.
 •  nivelul stilistic (expresiv) – specific textelor literare ( în opoziție cu alte texte: anunțuri,
  articole, texte științifice etc.) redă emoția, trăirea, semnificația adâncă a textului,
  realizându-se prin figuri de stil, imagini artistice, sensuri denotative, versificație
 •  nivelul ortografic și de punctuație – scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă,
  despărţirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă și rolul semnelor de ortografie şi de
  punctuaţie

1***, Programele școlare de limba și literatura română pentru clasele IX-XII